Google-da web sahypasyny mahabatlandyrmak üçin näçe wagt gerek? - Semalt jogap berýärŞeýlelik bilen, Google-da saýtlaryň netijeleriň başynda peýda bolmagy üçin näçe wagt gerek?

Dogrusy, munuň jogaby asla ýönekeý däl this this Bu makalada munuň sebäbini düşündirerin. Aýdyşlary ýaly daňyň.

Web sahypalaryny mahabatlandyrmak üçin näçe wagt gerek diýen soraga jogap bermek üçin ilki bilen Google-yň nähili işleýändigini we web sahypalarynyň sanawyny nädip düzmelidigini soramaly.

Google-da web sahypalarynyň ýerleşişi barada köp zat ýazýarys. Hereöne bu ýerde hemmeler üçin düşnükli bolar ýaly has takyk bolmaga synanyşarys.

Google-yň reýting ölçegleri:
 • Sahypanyň işleýän domeniniň bäsdeşlik derejesi.
 • Sahypanyň hili we başlangyç nokady (gurluşy, kody, mukdary we mazmuny, tizligi we ş.m.).
 • Sahypany görkezýän baglanyşyklaryň mukdary we hili.
 • Sahypany mahabatlandyrýan adamyň ussatlygy.
Noldan başlaýan täze saýtlar, adatça ýarym ýyllyk işjeňlikden soň netijeleri görüp başlar.

SEO (organiki SEO) diňe belli bir sözlemlerde däl-de, tutuş saýtda ýerine ýetirilýän bitewi bir prosesdigini bellemelidiris.

Diýmek, sahypaňyzy mahabatlandyryjy gowy iş edýän bolsa we has giň marketing gözýetimi bar bolsa; köp sözlem ýolda hereket eder - hatda başda nyşana almadyk sözleriňizem.

SEO-nyň gözelligi hut şu - bu prosesiň esasy maksady, diňe belli sözlemleri öňe sürmek bilen çäklenmän, degişli organiki traffigi köpeltmek.

Google netijeleri nädip seljerýär?

Google-da web sahypalaryny mahabatlandyrmak üçin näçe wagt gerekdigini we näme üçin uzyn prosesdigine düşünmek üçin geliň, Google-yň işleýşi we netijeleri nähili seljerýändigi barada azajyk jikme-jik durup geçeliň.
 • Sahypadaky mazmun: mukdar we hil.
 • Gözlegçileriň özüni alyp barşy: kanagatlanmak, sahypa bilen täsir we ş.m.
 • Tehniki parametrler: gezelenç we indeksirlemek, sahypanyň tizligi, howpsuzlyk derejesi, ykjam sazlaşyk, şekil optimizasiýasy, kod we ş.m.
 • Sahypa baglanyşyklar: Bilgeşleýin ahyrynda goýdum.
Şu ýazylyşyna görä, Google henizem saýta görkezýän daşarky baglanyşyk ölçeglerine esaslanýar.

Dogry, esasanam spam bilen iş salyşmak meselesinde bu mowzukda köp sanly maglumatlar bar. Emma şonda-da - Google baglanyşyklar mowzugyna laýyk ýer tapmady.

Bu ýerde, beýleki zatlar bilen birlikde, hakykatdanam mahabatlandyrylan saýtlar bilen ýok saýtlaryň arasyndaky tapawut bar.

Sebäbi bu barada pikirlenip görüň - öňki üç bölümi ýerine ýetirmek gaty aňsat: ýerden dogry bir sahypa guruň, çalt we ygtybarlydygyna göz ýetiriň we hil mazmunyny goşuň: onuň öňünde her kimiň ýerine ýetirip biljek işi - kiçi telekeçi hem, täze imperiýa.

Emma baglanyşyklar? Nook we ýok â here here Bu ýerde ýasama kyn elementler köp we ýaňy doglan täze sahypa başda güýçli baglanyşyk güýjüni alyp bilmeýär.

Baglanyşyklary beýleki parametrlerden näme tapawutlandyrýar?

Gowy sorag! Hakykatdanam, käbir web sahypalaryndan on müňlerçe baglanyşyk almak kyn däl. Emma mukdar bu ýerde rol oýnamaýar, esasanam hil. Hiç kimiň bilmeýän kiçi telekeçisine, öz ugrundaky güýçli we abraýly saýtlardan baglanyşyk almak gaty kyn bolar.

Näme üçin her kim meniň bilen asla baglanyşmak isleýär?

Beýleki tarapdan, “The Marker”, “Globes & Co.” ýaly onlarça müň baglanyşyk alýan saýtlar bar, olaryň köpüsi tebigy ýagdaýda. Diňe baglanyşyklar däl, eýsem sosial signallar - halanýanlar, twitler, paýlaşmalar we ş.m.

Näme üçin? Sebäbi olar stakanda mazmun öndürýärler. Hil barada jedel edip bolar, ýöne aslynda bu köp traffigi getirýän mazmun. Saýtda näçe köp traffik bar bolsa, baglanyşyklary we/ýa-da sosial paýnamalary almak has ähtimal.

Salgylar üçin maňa traffik gerekmi?

Nook, ýöne olary almagyň tebigy usuly.
Ideal dünýäde akym ýönekeý:
 • Gözlegçiler sahypa girýärler
 • Mazmunyň hiline haýran galdym
 • Sahypa baglanyşyk/blogynda/sosial ulgamynda agzap geçiň
 • Saýt baglanyşyklara we tebigy täsirlere eýe bolýar
Geliň, hakykata gaýdyp geleliň!

Aslynda, öz ýeri bilen gyzyklanýanlardan başga hiç kime satmaýan kiçi we orta kärhanalaryň köpüsi üçin (we bu hemişe beýle däl), adatça bu proses düýpgöter tapawutlanýar:
 • Kärhananyň eýesi, sahypany nädip tanatmalydygyny we oňa has köp syýahatçy getirmelidigini Google-dan gözleýär.
 • Kärhananyň eýesi web ussady bilen habarlaşýar.
 • Köplenç web sahypasyny mahabatlandyryjy açar söz gözlegini geçirýär we sahypa baglanyp başlaýar we şol bir wagtyň özünde optimizasiýany amala aşyrýar (iň gowusy, muny hem etmeýän gala kompaniýalary bar).
 • Trafik we sahypanyň ýerleşýän ýerlerine gözegçilik etmek.

Nirä barýandygyma düşünýärsiňizmi ýa-da sizi doly ýitirdimmi?

Adaty SEO prosesinde, baglanyşyklary emeli usulda döredýäris, sahypany Google-da tanatmak, traffigi getirmek we ugrukdyrmalary/satuwlary köpeltmek we ş.m. traffigiň köpelmegi sebäpli käwagt tebigy baglanyşyklary hem alyp bileris (seýrek, ýöne bolup geçýär).

Hawa, bu birneme egri we Google-yň neşirçisiniň görkezmelerine garşy, ýöne owadan gözlerimiz sebäpli biri-birine bagly bolmazdan mazmun döredip, aýak basarys. Göwnüme degenime gynanýaryn, diňe bolmaz. Dogry, elmydama kadadan çykmalar bolýar, şunuň ýaly hil we ajaýyp mazmun döreden, diňe bir topar baglanyşyk alan we netijede Google-da täsirini artdyrýan bilýän saýtlarymyň ýarysyna bil baglap bilerin.

Google-da web sahypasyny tanatmak üçin näçe wagt gerek?

Aboveokardaky partlama, esasan, birnäçe izolirlenen ýagdaýlardan başga bir sahypany Google-da çalt mahabatlandyryp bolmajakdygyny aýtmagy maksat edinýär. Google-yň işleýşi sebäpli, ýaşy, wagty we güýç gurluşy ýaly köp ölçegli baglanyşyk elementine ünsi çekýär.

Salgylar meselesinden başga-da, Google täze saýtlardan has şübheli. Sebäbi olaryň "çynlakaýlygyna" baha bermek we ganda, derde we gözýaşda gurulýan bir bedre ýa-da kanuny bir saýt ýasamaga synanyşýan Kikioni saýtydygyny kesgitlemek üçin wagt gerek.

Aşakda, organiki mahabat üçin wagt gerek!

Ikisiniň arasyndaky iň görnükli tapawutlaryň biri, elbetde wagt meselesidir. Google-da kampaniýa geçirip, şol bir gün traffikden lezzet alyp bilersiňiz, organiki mahabat ýaly zat ýok.

Meniň tejribämde, saýtlaryň köpüsi üçin 4-12 aý üýtgeşikligi, käte hatda möhüm üýtgeşmäni duýup başlamak üçin hormat goýulýan wagtdyr: sahypanyň ýerleşýän ýerlerinde, traffigiň mukdarynda we elbetde mukdarynda! sahypanyň özünden alyp barýar/satýar.

Web sahypasyny tanatmak üçin näçe wagt gerek?

Jogap ýönekeý ýa-da çylşyrymly bolup biler. Simpleönekeý wersiýa üçin bararyn:

Bäsdeşlik

Men telekeçileriň köpüsi bilen gürleşýärin, olaryň köpüsi öz ugruny bäsdeşlik däl diýip hasaplaýarlar, sebäbi aslynda kän bäsdeşlik ýok.

Emma Google hakyky durmuşdaky ýaly däl.

Google başga bir meýdança, bäsdeşlerimiz şol ýerde. Şonuň üçin diňe Google-daky zatlar bäsdeşlik bilen baglanyşykly!

Başga sözler bilen aýdylanda=Google-da bir sahypany mahabatlandyrmak üçin näçe wagt gerek bolsa, bäsdeşleriň X hiliniň gönüden-göni funksiýasy.

Ine, ünsüňizi arassalamak üçin käbir görkezijiler

 • Örän pes bäsdeşlik (super ýer domeni): Domenden dürli sözlemler we hatda birinji ýerde durmak üçin Google-da birinji sahypa ýetmek üçin 1-3 aý gerek bolup biler.
 • Pes bäsdeşlik: birinji sahypa ýetmek üçin ýarym ýyla çenli wagt alyp biler.
 • Orta ýaryş: ýarym ýyl - birinji sahypa ýetmek üçin bir ýyla çenli.
 • Competitionokary bäsdeşlik: iň bolmanda bir ýyl, birinji sahypa ýetmek üçin bir ýarym ýyl.
 • Psihiki bäsdeşlik: iki ýyldan gowrak birinji sahypa ýetmek üçin.
Çäklendirmeler - her düzgüniň kadadan çykmalary bar.

Makiýaup üçin çalt, ygtybarly, ajaýyp mazmun we ajaýyp baglanyşyklar bilen gurlan, ýokarda aýdylyşyndan has çalt öňe gidip bilýän ýagdaýlar bar. Şol bir wagtyň özünde, ýokardakylar, baý tejribämden, şu ýazgydaky Google-daky ýagdaýlary görkezýär.

Elbetde, pes, beýik, orta dantelli we ş.m. nämedigini düşündirmek birneme kyn we her bir meýdanda hem şuňa meňzeş aňlatmalar bar - şonuň üçin bu diňe umumy görkeziji.

Meýdanymyň näderejede bäsdeşdigini nädip bilmeli?

Ilki bilen muny anyk bilmek kyn. Hatda tejribeli webmaster hem oňa nädip baha bermelidigini bilenok.

Google-y yzarlamaga we kynçylyk derejelerine baha bermäge synanyşýan şeýle we şeýle gurallar bar, ýöne takyk maglumat berip biljek gural ýok.

Google-da web sahypasyny tanatmak üçin näçe wagt gerek? Sözümiň ahyrynda

Organiki Google mahabaty, şu wagt we şu wagt netijeleri gözleýänler üçin däl.

Bu, miwelerini ýygmaga başlamak üçin azyndan 2-3 aý gerek we gaty aňsat bir meýdanda. Organiki mahabat, jan oýunçylary we uzak möhletli görýänler üçin niýetlenen marafon ylgawydyr.

Köplenç mahabatyň netijeliligine baha bermäge başlamak üçin, esasanam täze ýa-da hiç haçan görülmedik sahypa bolsa, ýylda alty aýdan bir prosese serediň.

Sahypaňyzyň ýerleşişini çaltlaşdyrmagyň ýoly barmy?

Sahypaňyzy gowy ýerleşdirmek üçin näçe wagt we giňlige düşündiňiz. Şeýle-de bolsa, Semaltyň size hödürleýän başga alternatiwalary bar web sahypaňyzy tanatmak üçin. Bu gurallaryň käbiri we olaryň işleýşi bilen tanyşdyraýyn.
 • AutoSEO

Bilen AutoSEO gaplaň, gysga möhletde ajaýyp netije kepillendirilýär. Bu SEO bukjasy, onlaýn işleýänler üçin hakyky "doly jaý". Sebäbi web sahypaňyzyň görnükliligini we web sahypaňyzyň her sahypasynyň optimizasiýasyny ep-esli ýokarlandyrýar.

Mundan başga-da, açar söz gözleginden başlap, web sahypasynyň derňew hasabatlaryna çenli baglanyşyk gurluşygy barada alada edýär.
 • FullSEO

Adyndan görnüşi ýaly, onlaýn işiňizi ösdürmek üçin ýörite döredilen gaty ösen SEO Tehniki.

Bu paket beýleki adaty SEO hyzmatlary bilen deňeşdirip bolmaýar. Sebäbi içerki optimizasiýa barada alada edýär; web sahypaňyzyň dürli ýalňyş düzedişleri.

Şeýle-de bolsa Semalt FullSEO täjirçilik taslamalary we elektron söwda üçin örän amatlydyr; başlangyç eýeleri üçin uly kömek bolup biler. Mundan başga-da, web sahypasyndan has köp peýdalanmak isleýän web ussatlary we aýry-aýry telekeçiler üçin peýdalydyr.

Semalt bilen, a mugt maslahat bermek SEO hünärmenleri bilen pikir alyşmak üçin. Bu, haýsy mahabat meýilnamasynyň sahypaňyza maksadyňyza laýyk geljekdigini anyk bilmäge mümkinçilik berer.

Şeýlelik bilen, sahypaňyzyň iň gowy geljegi üçin bu dürli gurallara göz aýlamakdan çekinmäň.

mass gmail